Brojač posjeta: 32768
Pretraživanje građe
IMG_1830.jpg

Sveučilišna knjižnica u Puli nema centralni (opći) katalog.

Katalozi su podijeljeni na:

 

1. Katalog nove građe (pristigle u knjižnicu nakon g. 1949.):


Abecedni katalog knjiga po autorima, stručni katalog knjiga (prema UDK); abecedni katalog periodike, stručni katalog periodike (prema UDK)

Zavičajna zbirka Histrica: predmetni katalog, abecedni katalog po autorima, stručni i predmetni katalog

Navedeni katalozi su na kataložnim listićima, a oko 48.000 naslova je u lokalnoj kompjutorskoj bazi podataka.

 


2. naslijeđeni katalozi:

  •  Biblioteca Provinciale dell'Istria: autorski i stručno-predmetni katalog (oba na listićima). 
  • Mornarička knjižnica: inventarni katalog (od 1860-ih godina do 1918.) (na mikrofilmu);
  • tiskani katalozi: Katalog der k. u. k. Marine-Bibliothek. 2. Aufl. 3 sv., Pola 1905. (dodaci 1908.-1914.; 4 sveščića). (sadrži jedan svezak autorskog kataloga i dva sveska stručno-predmetnog kataloga; obuhvaćen je fond Mornaričke knjižnice do g. 1914.; djela koja su ovdje sačuvana označena su na ovom katalogu rukopisom uz signaturu). Ovaj katalog dostupan je na sljedećem linku.