Brojač posjeta: 7050
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga knjižniceNa temelju Zakona o knjižnicama (N.N. br. 105/97. i 5/98.), Zakona o autorskom i drugim srodnim pravima (N.N. br. 167/03.), Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N br 103/03., 118/06., 41/08.) voditeljica Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u nastavku: Knjižnica) 01.07.2008.godine donosi
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA
GRAĐE I USLUGA SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE1. Zadaci i djelatnost Knjižnice

Ovim pravilnikom uređuju se odnosi Knjižnice i korisnika, tako da se njime određuje i uređuje:
1. dužnosti Knjižnice prema korisnicima i članovima,
2. prava i obveze korisnika i članova,
3. dostupnost i uvjeti korištenja knjižnične građe,
4. vrste usluga koje Knjižnica nudi,
5. cjenik usluga i drugo.
2. Usluge Knjižnice
Sveučilišna knjižnica u Puli pruža korisnicima sljedeće usluge:
1. organizira te omogućuje i razvija načine korištenja knjižnične građe u svojim prostorima,
2. posuđuje dio građe izvan Knjižnice,
3. pruža, unapređuje i razvija informacijske usluge,
4. obavlja međuknjižničnu posudbu u zemlji i inozemstvu,
5. pruža reprografske usluge, te usluge digitalizacije građe,
6. omogućuje korištenje svojih prostora za studijski rad, poduku i kulturne priredbe.

3. Dužnosti i prava korisnika

Svaki korisnik obvezan je pridržavati se odredaba ovog Pravilnika, a posebno je dužan:
1. ponašati se na način kako to nalaže karakter kulturne i znanstvene ustanove kakva je knjižnica,
2. pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Zabranjeno je grubo i nepažljivo listanje, savijanje i trganje listova, pisanje, podvlačenje ili bilo kakvo označavanje. Za takvo ponašanje korisnik snosi odgovornost. Kod prijema naručene građe korisnik treba pregledati je li ona u ispravnom stanju, te odmah prijaviti eventualna oštećenja dežurnom djelatniku,
3. pažljivo postupati s računalnom opremom koja mu stoji na raspolaganju u Knjižnici, te pridržavati se odredbi ovog Pravilnika koje se tiču korištenja računalne opreme,
4. Knjižnici nadoknaditi štetu ako se utvrdi da je oštetio građu, opremu ili inventar koji koristi (vrstu i visinu naknade određuje Knjižnica).
Korisnik ima pravo pisane pritužbe na odredbu ili ponašanje ovlaštenog djelatnika Knjižnice. Pritužbu prima voditeljica Knjižnice, te odlučuje o utemeljenosti pritužbe i o svojoj odluci korisnika izvješćuje pisanim putem.4. Ponašanje u prostorima Knjižnice

- Korisnik je obvezan pri ulasku u Knjižnicu predočiti svoju člansku iskaznicu dežurnom djelatniku Knjižnice.
- Dopušteno je unositi osobna prijenosna računala, koja je korisnik dužan prijaviti dežurnom djelatniku Knjižnice.
- Korištenje mobilnih telefona ili drugih zvučnih naprava u prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno, osim na hodniku. Elektroničke šumove koje stvaraju prijenosna računala treba isključiti.
- Posljednji dopušteni ulazak u Knjižnicu je 15 minuta prije zatvaranja.
- U prostore Knjižnice nije dozvoljeno dovoditi pse ili druge životinje, s iznimkom pasa vodiča slijepih ili slabovidnih.
- Korisnici su odgovorni za svoje vlasništvo, pa i za predmete koje puste u čitaonicama. Knjižnica ne odgovara za krađu ili gubitak njihovog osobnog vlasništva.
- Prije ulaska u čitaonicu, osobne stvari (torbe, kišobrane i sl.) treba odložiti u garderobne ormariće koji su korisnicima na raspolaganju u prostoru Posudbenog i inf. odjela. Kod izlaska iz Knjižnice korisnici su dužni preuzeti sve svoje stvari i vratiti ključ pretinca. Za izgubljeni ključ pretinca plaća se naknada prema cjeniku Knjižnice. Za produljeno korištenje ormarića treba se obratiti dežurnom djelatniku Knjižnice.
- U čitaonicama nije dopušteno glasno govoriti. Nije dopušteno razmještati stolice. Konzumiranje hrane i pića u čitaonicama i prostoru kataloga nije dopušteno.
- Korisnici koji se nekulturno ponašaju, galame i ometaju druge, bit će udaljeni iz Knjižnice.
- Korisnici se ne smiju zadržavati na mjestima koja su namijenjena službenoj uporabi ili koristiti računala namijenjena djelatnicima.
- Knjižnica zadržava pravo da korisniku kojega zateče u krađi ili namjernom oštećivanju građe i opreme, zabrani korištenje kroz određeno vrijeme. Odluku o tome donosi voditeljica Knjižnice.
- U prostorima Knjižnice nije dozvoljeno izlagati, prodavati ili reklamirati proizvode u komercijalne svrhe. Voditeljica Knjižnice može iznimno dozvoliti promociju proizvoda ili usluga koje su namijenjene knjižničnoj djelatnosti.
- Pušenje je strogo zabranjeno.
- Zabranjeno je unošenje oružja.


5. Upis u Knjižnicu

Pravo korištenja knjižničnog fonda u Knjižnici imaju svi građani, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem u Knjižnicu. Pravo korištenja, odnosno posudbe građe izvan Knjižnice, imaju korisnici koji su navršili 16 godina (prva godina srednje škole), a pod uvjetima i na način predviđen ovim Pravilnikom. Pri učlanjenju korisniku se izdaje članska iskaznica.

1. Fizičke osobe učlanjuju se osobno, uz predočenje osobne iskaznice.
a) Redoviti studenti iz Hrvatske učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i indeksa, a studenti iz inozemstva na temelju putovnice i indeksa.
Prilikom učlanjenja u Knjižnicu studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, u indeksu se posebnim pečatom označuje članstvo u Knjižnici. Na kraju svakog semestra pečatom im se potvrđuje da su vratili sve posuđene knjige. Bez navedenog pečata studenti ne mogu testirati tekući semestar.
b) Ostali korisnici upisuju se na temelju osobne iskaznice.
c) Građani iz inozemstva učlanjuju se uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, s pravom korištenja građe isključivo u čitaonicama.
Sve navedene dokumente članovi daju na uvid i pri produženju članstva.
2. Pravne osobe podnose upravi Knjižnice pismeni zahtjev za kolektivni upis svojih zaposlenika i izdavanje pojedinačnih iskaznica. Kolektivno članstvo se temelji na ugovoru između pravne osobe i Knjižnice.
6. Članska iskaznica

1. Iskaznica je isprava koja glasi na ime učlanjene osobe i ne smije je koristiti druga osoba. Članovi Knjižnice odgovorni su za svu građu koja je bila posuđena pod njihovim imenom. Ako ovlašteni djelatnik Knjižnice to traži, korisnici su dužni predočiti člansku iskaznicu i važeći osobni dokument.
2. Promjenu adrese i broja telefona član je dužan priopćiti dežurnom djelatniku u Posudbenom i informacijskom odjelu.
3. Iskaznica se izdaje na godinu, mjesec ili tjedan dana.
4. Gubitak članske iskaznice član je dužan odmah prijaviti u Posudbenom i informacijskom odjelu. Ukoliko se iskaznica ne pronađe, može se izdati nova, uz naplatu troškova izdavanja nove iskaznice. O izgubljenoj iskaznici vodi se evidencija, kako bi se spriječila zloupotreba.


7. Zaštita privatnosti i dostojanstva korisnika

1. Svi podaci koje korisnik, prilikom upisa, dostavi Knjižnici, smatraju se poslovnom tajnom. Poslovnom tajnom smatraju se i podaci koji se odnose na građu koju korisnik koristi u Knjižnici ili je posuđuje.
2. Djelatnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnima bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja, odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke. Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima.8. Korištenje građe u čitaonicama

1. Građa koja je smještena na policama u čitaonici može se koristiti isključivo u čitaonicama. Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.
2. Za građu naručenu iz glavnog spremišta čeka se najduže 60 minuta, iz vanjskog spremišta najduže jedan dan, dok se depozitarni fond vadi jednom tjedno, iznimno po potrebi.
3. Publikacije koje se koriste duže od jednog dana potrebno je rezervirati u Posudbenom i informacijskom odjelu. Publikacije zadužene za rad u čitaonicama, čuvaju se na policama određenima za to, te se nakon 15 dana korištenja vraćaju u spremišta.
4. Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari) izdane u Hrvatskoj, kao i knjige, koje su objavljene do 1900.g. koriste se pod nadzorom djelatnika Knjižnice.
5. Korisnik dnevno smije iz spremišta zadužiti građu na 5 zadužnica. U iznimnim slučajevima, ako korisnik može dokazati opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi pismeni zahtjev voditeljici Knjižnice.
6. Zbirke građe posebne vrste koriste se u prostoru samih zbirki, u prisustvu djelatnika Knjižnice.


9. Posudba knjiga izvan Knjižnice

1. Korisnik naručuje knjige na propisanim obrascima koji moraju biti vlastoručno potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak. Prilikom predaje obrazaca za posudbu izvan Knjižnice korisnici su dužni predočiti člansku iskaznicu.
2. Korisnici mogu istovremeno posuditi najviše 3 sveska beletristike. Stručna literatura posuđuje se izvan Knjižnice samo u iznimnim slučajevima.
3. Ako korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana one će biti vraćene na spremište.
4. U posebnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, dužina roka posudbe dogovara se s voditeljicom Knjižnice ili voditeljem Odjela.
5. Korisnici ne mogu posuđivati građu za druge osobe ili pod tuđim imenom. Iznimno, kod opravdanog razloga (npr. zbog bolesti korisnika) građu može posuditi druga osoba, uz njegovo pisano ovlaštenje i dokaz o spriječenosti.
6. Knjižničnu građu mogu izdavati samo ovlašteni djelatnici Knjižnice. Građa koja nije inventarizirana i katalogizirana ne daje se na korištenje.
7. Korisnici ne smiju iznositi građu iz Knjižnice bez evidentiranja posudbe.10. Ograničenje posudbe izvan Knjižnice

1. Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeće:
· građa pristigla putem obveznog primjerka ako knjižnica osim obveznog primjerka nema bar još jedan primjerak,
· građa iz Zavičajne zbirke Histrica,
· sve knjige hrvatskih autora, na hrvatskom jeziku, o Hrvatima i o Hrvatskoj izdane u inozemstvu, ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
· knjige pristigle međuknjižničnom posudbom,
· sva građa koja se čuva u trezoru i zbirkama posebne vrste,
· fakultetski i ostali visokoškolski udžbenici hrvatskih sveučilišta,
· sve knjige tiskane prije 1945 godine,
· posebno vrijedne ili tražene knjige čijih primjeraka nema dovoljno u fondu,
· sve knjige oznake formata - I (rimski jedan),
· građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, atlasi i sl.),
· periodične publikacije (novine, časopisi, zbornici, itd.),
· magistarske radnje i doktorske disertacije,
· posebni otisci,
· elektroničke publikacije na disketama, CD ROM-u i DVD-u,
· mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi),
· zemljopisne karte,
· oštećena knjižna građa.
2. U iznimnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, Knjižnica može uz pismeno odobrenje voditeljice Knjižnice i voditeljem Odjela odobriti posudbu građe navedene u točki 1., izvan Knjižnice.


11. Rok posudbe

1. Rok posudbe je do 15 dana. Za određenu građu Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.
2. Posudba audio i video zapisa traje 3 dana, a za svaki dan kašnjenja naplaćuje se zakasnina prema važećem cjeniku Knjižnice.
3. U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je dužan svu zaduženu građu razdužiti.
4. Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu knjigu nije rezervirao drugi korisnik.
5. Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe. Produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili pismeno. Ukoliko korisnik treba koristiti građu duže od 15 dana, dužan je knjige ponovno zadužiti.
6. Rok posudbe se može produživati najviše dva puta.
7. Korisnik može rezervirati svu građu koju Knjižnica posuđuje, osim onu koja je trenutno posuđena drugom korisniku.


12. Zakasnine za prekoračenje roka posudbe

1. Korisniku koji posuđenu građu ne vrati u roku propisanom točkama 11.1.i 11.2. ovog pravilnika, Knjižnica šalje opomenu s pozivom na povrat posuđene građe u roku od sedam dana po primitku opomene. Ukoliko korisnik ne vrati građu u određenom roku, Knjižnica ima pravo naplatiti mu zakasninu od prvog dana zakašnjenja. Uz zakasninu korisnici plaćaju troškove pisanog upozorenja (opomene) o prekoračenju roka posudbe.
2. Ako korisnik odbija platiti zakasninu i troškove opomene, ili ako građu ne vrati, Knjižnica mu oduzima pravo posudbe građe dok ne izmiri svoje obveze.
3. Korisniku koji se ne odazove na drugu opomenu i ne vrati posuđenu građu može se oduzeti pravo posudbe. Odluku o tome donosi voditeljica Knjižnice na prijedlog voditelja Posudbenog i informacijskog odjela.
4. U slučaju gubitka posuđene građe korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi ili novim primjerkom izgubljenog sveska ili kunskom protuvrijednošću.


13. Posudba građe za izložbe

1. Pravne osobe mogu tražiti da im knjižnica odobri posudbu knjižnične građe za izložbe i izvan prostora knjižnice. Pravna osoba treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim uvjetima, te dogovorenom roku trajanja izložbe, što se utvrđuje ugovorom između Knjižnice i organizatora izložbe.
2. Pravna osoba, koja organiza izložbu, dužna je najmanje 90 dana prije održavanja izložbe podnijeti pismeni zahtjev za posudbu građe za izložbu, uz obrazloženje, kako bi se na vrijeme mogli utvrditi uvjeti izlaganja ili, po potrebi, reprodukcije određene vrste građe.
3. Posudba spomeničke građe za izložbe organizira se u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe.


14. Korištenje građe u svrhu izdavanja pretiska i za objavljivanje na novim medijima

1. Nakladnik se kao pravna osoba, treba obratiti voditeljici Knjižnice pismenim zahtjevom za korištenje građe radi izdavanja ili pretiska.
2. Knjižnica ima pravo tražiti naknadu radi korištenje građe koja će biti izdana ili će se napraviti njezin pretisak. Iznos naknade utvrđuje se cjenikom Knjižnice.
3. Nakladnik je dužan svoje pravo objavljivanja autorskog djela regulirati izdavačkim ugovorom.


15. Snimanje građe u prostoru Knjižnice za potrebe televizije

1. Knjižnica omogućuje televizijsko snimanje knjižnične građe u svom prostoru.
2. Sadržaj, termin i mjesto snimanja pismeno se dogovara s voditeljicom Knjižnice.
3. Usluge televizijskog snimanja građe naručuju se narudžbenicom s pečatom ustanove, a naplaćuju se prema važećem cjeniku.
4. Pri snimanju spomeničke građe primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnik o načinu korištenja knjižnične građe koja ima svojstvo spomenika kulture.16. Informacijske usluge

Knjižnica pruža sljedeće vrste informacijskih usluga:

1. Korisnik može osobno, putem telefona ili pismeno (telefaksom ili elektroničkom poštom) zatražiti verifikaciju bibliografskih informacija na osnovu kataloga Knjižnice i ostalih informacijskih izvora dostupnih u Knjižnici. Korisnik može zatražiti verifikaciju znanstvenih citata na osnovu dostupnih informacijskih izvora.
2. Korisnik može pismeno zatražiti tematsko pretraživanje informacijskih izvora dostupnih u Knjižnici (kataloga, bibliografija, računalnih baza), te interneta. Tematska pretraživanja naplaćuju se prema važećem cjeniku.
3. Korisnik može dobiti pomoć i poduku u pretraživanju svih vrsta kataloga, pretraživanju dostupnih baza podataka na CD-ROM-u, te pretraživanju javnih računalnih mreža i interneta.


17. Stručno vođenje grupa posjetitelja po Knjižnici

1. Pravne osobe mogu zatražiti da se organizira stručno vođenje po Knjižnici.
2. Grupa posjetitelja ne smije biti veća od 20 osoba.
3. Stručno vođenje dogovara se s Posudbenim i informacijskim odjelom telefonom, pismeno ili osobno, barem tjedan dana prije planiranog termina posjeta.
4. Posljednji je termin stručnog vođenja grupe posjetitelja 14,00 sati, od ponedjeljka do petka.
5. Stručno vođenje u drugim terminima (subotom ili poslijepodne) posebno se mora dogovoriti i pismeno potvrditi.18. Međuknjižnična posudba

1. Korisnik koji treba građu iz drugih knjižnica, može je naručiti u Posudbenom i informacijskom odjelu na posebnim, osobno ispunjenim obrascima, faksom, elektroničkom poštom ili drugim komunikacijskim sredstvom. Korisnici mogu naručiti posudbu knjige ili fotokopiranje članka iz periodičkih publikacija, kao i fotokopije druge građe, ako su zahtjevi u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima.
2. Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema važećem cjeniku.
3. Rok posudbe knjiga iz većine knjižnica je najviše četiri tjedna, dok je rok posudbe iz Britanske knjižnice dva tjedna.
4. Korisnik koji stanuje izvan Pule može posuditi knjige iz Knjižnice putem međuknjižnične posudbe. Korisnik se treba pismeno obratiti zahtjevom, posredstvom knjižnice u mjestu stalnog boravka, koja će jamčiti povrat posuđene građe. Za međuknjižničnu posudbu vrijede ograničenja posudbe izvan Knjižnice, iz točke 10. ovog Pravilnika, osim u slučaju knjiga koje se mogu dati u posudbu, kad Knjižnica posjeduje barem još jedan isti primjerak.
5. Korisnik izvan Pule i iz inozemstva, može na osnovu pismene narudžbe zatražiti fotokopije članaka iz serijskih publikacija, koje se nalaze u fondu Knjižnice, ili izradu mikrofilmova i fotografija one građe koju radi zaštite nacionalnog i starijeg fonda nije dopušteno fotokopirati.
6. Međuknjižnična posudba odvija se u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravilima.19. Reprografske i usluge digitalizacije

Reproduciranje građe, ispisi ili prenošenje podataka iz elektroničkih dokumenata obavlja se u skladu s odredbama zakona o autorskom pravu i licencnim ugovorima, koje je Knjižnica sklopila pri nabavi elektroničkih dokumenata.
Građu je moguće reproducirati samo u prostorima i s tehničkom opremom Knjižnice ili dogovorno osobnim digitalnim aparatom.
1. Na osnovu pisanih narudžbi Knjižnica izrađuje fotokopije građe koja se nalazi u njenom fondu, a koja su u skladu sa Zakonom o autorskom pravu, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnikom o načinu korištenja građe koja ima svojstvo spomenika kulture.
3. Reprografske i usluge digitalizacije naplaćuju se prema cjeniku Knjižnice.
4. Knjižnica omogućuje korisnicima fotokopiranje dijelova knjiga ili pojedinih članaka iz časopisa, sukladno Zakonu o autorskom pravu.
5. Radi poštivanja principa zaštite građe Knjižnica ne dozvoljava fotokopiranje:
· građe iz zbirki posebne vrste,
· novinskog fonda
· enciklopedija i leksikona (ukoliko Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak građe),
· magistarskih radnji, doktorskih disertacija i rukopisa,
· oštećene građe.
6. Svu građa koja se namjerava fotokopirati treba pokazati ovlaštenom djelatniku Knjižnice, koji može odbiti izradu fotokopija građe, koja zbog svoje prirode ne smije biti reproducirana tom tehnikom, te upućuje korisnika na druge tehnike reproduciranja koje postoje u Knjižnici.
7. Knjižnica može donijeti odluku da se zbog zaštite koristi isključivo mikrofilmska/ digitalna kopija neke građe.


20. Korištenje računalne i telekomunikacijske opreme

Korisnici besplatno koriste građu u elektroničkom obliku (baze podataka, elektroničke časopise) i pretražuju internet, u skladu s odredbama zakona o autorskom pravu i licencnim ugovorima, koje je Knjižnica sklopila pri nabavi građe.

1. Računalna i telekomunikacijska oprema može se koristiti za:
· pretraživanje računalnog kataloga Knjižnice,
· pretraživanje javnih informacijskih izvora na internetu,
· pretraživanje baza podataka na CD-ROM-u.
2. Računalna oprema ne može se koristiti za:
· pretraživanje pornografskih i diskriminacijskih (rasnih i sl.) sadržaja na internetu,
· rad s telnetom i službenom elektroničkom poštom Knjižnice,
· mijenjanje softverskih parametara ili sučelja Knjižnice,
· igranje i korištenje P2P alata (alata za direktnu razmjenu datoteka između korisnika – glazba, filmovi)
3. Korištenje javne računalne mreže vremenski je ograničeno na 1/2 sata.
Pretraživanje interneta moguće je na označenim računalima. Korištenje interneta treba prijaviti u Posudbenom i informacijskom odjelu. Pritom treba ostaviti člansku iskaznicu dežurnom djelatniku Knjižnice i upisati se u evidencijsku bilježnicu na prijemnom pultu. Korisnicima nije dozvoljeno da sami uključuju, isključuju ili resetiraju računala. Nije dozvoljeno ometanje, ugrožavanje ili onemogućavanje tuđeg rada i privatnosti prilikom korištenja računalne opreme.
Računala putem kojih je moguć pristup katalogu Knjižnice, elektroničkoj pošti, servisima i internetu, dostupna su svim korisnicima, a računala u Posudbenom i informacijskom odjelu namijenjena su isključivo pretraživanjima.
Internet se koristi na osobnu odgovornost.
Korisnici baza podataka i drugih elektroničkih izvora informacija imaju obvezu:
· paziti na tajnost dodijeljenih šifri, koje ne smiju predati drugim osobama,
· paziti na tajnost podataka koje imaju drugi korisnici mreže,
· ne smiju neovlašteno pristupati podacima, programskoj opremi, servisima, i korisničkim imenima na računalima ili mrežama,
· informacije iz baza podataka mogu koristiti samo u neprofitne namjene u okviru obrazovnih djelatnosti,
· informacije iz baza podataka ne smiju kopirati, distribuirati, prodavati, niti pomoću njih graditi svoje baze podataka,
· za vlastite potrebe mogu napraviti samo jedan primjerak ispisa pojedinačnog pretraživanja u elektroničkom ili pisanom obliku,
· moraju poštovati Uvjete korištenja izvora informacija u Knjižnici, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Knjižnice.
Korisnici ne smiju mijenjati podatke postavljene na računalima u Knjižnici, te odgovaraju ako računala zlorabe za namjene koji nisu u skladu s Uvjetima korištenja izvora informacija u Knjižnici.


21. Naplaćivanje usluga

1. Usluge Knjižnice su u pravilu besplatne, no zbog nadoknađivanja materijalnih troškova, naplaćuje se sljedeće:
· učlanjenje u Knjižnicu,
· reprografske i usluge digitalizacije,
· usluge međuknjižnične posudbe i plaćanje poštarine,
· tematska pretraživanja na zahtjev korisnika,
· opsežnija bibliografska pretraživanja, izrada retrospektivnih bibliografskih popisa, ispisi iz računalnog kataloga (OPAC),
· snimanje građe u prostorima Knjižnice, za potrebe televizije,
· odvijanje posebnih kulturnih programa izvan radnog vremena Knjižnice.
2. Korisnicima se za naplaćene usluge izdaje račun-uplatnica.
3. Cjenik usluga dostupan je u Posudbenom i informacijskom odjelu, te na mrežnim stranicama Knjižnice.
4. Odvijanje posebnih kulturnih programa ili priredbi izvan radnog vremena predmet su posebnog ugovora između voditeljice Knjižnice i organizatora programa.


22. Radno vrijeme

1. Odluku o radnom vremenu korisničkih službi donosi voditeljica Knjižnice, u skladu s potrebama korisnika.
2. Pismena obavijest o radnom vremenu izvješena je na za to predviđenim mjestima barem tri dana prije stupanja na snagu, a ista obavijest može se dobiti telefonom ili vidjeti na mrežnim stranicama Knjižnice.
3. Knjižnica ili neke od korisničkih službi mogu biti zatvorene za korisnike na duže vrijeme zbog revizije fonda ili nekog drugog važnog razloga, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni (najmanje mjesec dana ranije, po potrebi i u sredstvima javnog informiranja).23. Donacija građe

Zainteresirani donatori prije donacije trebaju ponuditi popis ponuđene građe na osnovu kojega će Knjižnica napraviti strogi izbor.24. Prijedlozi i žalbe korisnika

1. Svaki korisnik može Knjižnici predložiti nabavu građe. Prijedlozi za nabavu građe predaju se na posebnim obrascima koji su dostupni u Posudbenom i informacijskom odjelu.
2. Korisnici su zamoljeni da upozore dežurnog djelatnika ukoliko naiđu na netočne bibliografske podatke u katalozima (kartičnom ili elektroničkom), kako bi se eventualni propust riješio.
3. Korisnici mogu svoje primjedbe i žalbe na rad Knjižnice uputiti upravi Knjižnice. Pismene primjedbe i žalbe mogu se staviti na za to predviđeno mjesto ili upisati u Knjigu žalbi i primjedbi koja se čuva u Posudbenom i informacijskom odjelu.
25. Mjere kod povrede pravila

1. Korisniku ili članu koji se ne ponaša prema odredbama ovog Pravilnika ovlašteni djelatnik ili voditeljica Knjižnice, ovisno o težini povrede pravila, može izreći jednu od sljedećih mjera:
· opomenu,
· zabranu korištenja određenih usluga Knjižnice,
· udaljavanje iz prostora Knjižnice,
· oduzimanje prava posudbe na određeno ili na neodređeno vrijeme.


26. Završne odredbe

Korisnici moraju biti pri upisu u Knjižnicu usmeno upozoreni na odredbe ovog Pravilnika, koji mora biti na raspolaganju u pisanom obliku u prostorima Posudbenog i informacijskog odjela i u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Knjižnice.

1. Ovaj se Pravilnik donosi na način i po postupku utvrđenim općim aktom Knjižnice.
2. Izmjene i dopune Pravilnika ostvaruju se na način i po postupku, kao i njegovo donošenje.
3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.Voditeljica Knjižnice
mr. sc. Tijana Barbić-Domazet